10 NİSAN SALI
SALON A
14:00-16:00 YETERLİK KURAMSAL SINAVI 

 

11 NİSAN ÇARŞAMBA
 SALON 1  SALON A  SALON 3
  10:00-12:00 Yeterlilik uygulama sınavı  
     13:30-14:30  PET/MR kursu
Temel MR Görüntüleme
Mehmet Şükrü Ertürk
    15:00-16:30 Klinik PET/MR kursu
Hossein Jadvar
17:00-18:00  Açılış seromonisi ve açılış konuşması
Hatice Durak
   
18:00-19:30 Kokteyl    
12 NİSAN PERŞEMBE
SALON 1 SALON 2
09:00-10:30 PET IMAGING FOR RESPONSE EVALUATION IN ONCOLOGY  09:00-10:30 ADIM ADIM RADYONÜKLID TEDAVİ 1
09:00-09:45 Evolving role of imaging response criteria in oncology
Hossein Jadvar
09:00-09:45
DOTA peptid tedavileri
İlknur Sivriköz
Özlem Küçük
Levent Kabasakal

09:45-10:30 Quantitative PET in response evaluation
Lale Kostakoğlu
09:45-10:30
PANEL
Umut Elboğa
İlknur Sivriköz
Levent Kabasakal 
Cüneyt Türkmen

10:30-11:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
11:00-12:30 BEYİN MR VE PET/MR GÖRÜNTÜLEME  11:00-12:30  ADIM ADIM  RADYONÜKLID TEDAVİ 2
11:00-12:00 Beyin MR-Temel prensipler ve tümör görüntüleme
Mehmet Koçak
11:00-11:45


PSMA tedavisi
Umut Elboğa
Tamer Atasever
Cüneyt Türkmen

12:00-12:30 Beyin tümörlerinde PET/MR görüntüleme
Özgür Akdemir
11:45-12:30 PANEL
Tamer Atasever
Özlem Küçük
Özgür Ömür
Levent Kabasakal
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:30
TNTD PROF. DR. SUPHİ ARTUNKAL ÖDÜLÜ OTURUMU
14:00-15:30 KLİNİK ÇALIŞMALAR (NETTER-1) IŞIĞINDA
LU-177 PEPTİDLER İLE ETKİNLİK VE GÜVENLİK
14:00-14:45 Tanı evreleme ve tedavi yanıtında Ga-68 peptid görüntüleme
Zeynep Burak
14:45-15:30 Klinik çalışmalar (NETTER-1) ışığında yaygın hastalıkta lutesyum peptidlerle etkinlik ve güvenlik
Levent Kabasakal
15:30-16:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ  
16:00-17:00 KlLİNİK DENEYİMLERLE
PET/MR  vs  PET/BT 
16:00-16:30 Onkolojik görüntülemede PET/BT yeterlidir
Kerim Sönmezoğlu
16:30-17:00 Onkolojik görüntülemede PET/MR gereklidir
Özlem  Atay
17:00-17:30 MIRT EDİTÖRLER KURULU TOPLANTISI

 

13 NİSAN CUMA
SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00-10:30 THERANOSTICS IN PROSTATE CANCER I: YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT Ca’DA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ NE SUNUYOR? 09:00-10:30 PEDİATRİK NÜKLEER TIP 09:00-10:30 TNTD GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ OTURUMU
09:00-09:30 Üroonkolojik beklentiler
 Sinan Sözen
09:00-09:45 Pediatrik tümörlerde NT
Pınar Kıratlı
09:30-10:00 Multiparametrik prostat MR
 Mehmet Şükrü Ertürk
09:45-10:30 Pediatrik nefroürolojide uluslararası yeni klavuzlarla güncelleme
Belkıs Erbaş
10:00-10:30 Prostate cancer theranostics
Hossein Jadvar
KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
11:00-12:30 THERANOSTICS IN PROSTATE CANCER II: KASTRASYONA DİRENÇLİ PROSTAT Ca’DA TEDAVİ, MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ (PANEL)  11:00-12:30 NÜKLEER TIPTA TANI
VE
TEDAVİDE GÜNCEL DURUM  
11:00-12:30 SÖZEL BİLDİRİLER 3
11:00-11:15 Üroonkolojik Bakış
Sinan Sözen
11:00-11:30

Clinical impact of SPECT/CT quantification in dosimetry and theranostics
Partha Ghosh

  

11:15-11:30 Sistemik tedaviler ve sıralama medikal onkoloji
Deniz Tural
11:30-11:45 Radyoterapide Güncel Yaklaşımlar
Fulya Ağaoğlu
 11:30-12:00    
Q-Clear, PET’te yeni imaj rekonstrüksiyon tekniği
Emre Demirci 
11:45-12:00 Radyonüklid tedavi yöntemleri
Lu-177 PSMA tedavi
Gamze Çapa Kaya
12:00-12:15 Ra-223 tedavisi
Zehra Özcan
 12:00-12:30   
Diferansiye tiroid kanseri tedavisinde multidisipliner yaklaşım
Haluk Sayman

Mert Başaran 
12:15-12:30 Tartışma
ÖĞLEN YEMEĞİ
14:00-15:30 İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE NÜKLEER TIP 14:00-15:30 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE YENİ DÖNEM (ALFA VE ÖTESİ) 14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİLER 4
14:00-14:30 İlaç taşıyıcı sistemler, lipozomlar ve görüntüleme
Yekta Özer
14:00-14:45  Ra-223 ile hedefe yönelik tedavi: Klinik faz çalışmaları ne diyor?
Yüksel Ürün
14:30-15:00 Tümöre spesifik hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemlerle teşhis ve tedaviye yönelik çalışmalar
Suna Erdoğan
14:45-15:30   Ra-223 ile hedefe yönelik tedavi: Klinikte nasıl uygulayalım?
Egbert Nitzsche
15:00-15:30 Nükleer tıpçı gözüyle ilaç taşıyıcı sistemler
Gülin Uçmak
KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
16:00-17:00 BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE PET/MR vs PET/BT
Lale Kostakoğlu
   
17:00-17:30 EĞİTİM ÜST KURULU TOPLANTISI
14 NİSAN CUMARTESİ
SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00-10:30 UZMANI İLE BİRLİKTE: TİROİD KANSERİNDE SONOGRAFİ-PATOLOJİ İLİŞKİSİ, OLGULARLA DEĞERLENDİRME (İNTERAKTİF OTURUM) 09:00-10:30  RADYONÜKLİD TEDAVİ PLANLAMADA İNTERNAL DOZİMETRİ 09:00-10:30 SÖZEL BİLDİRİLER 5
09:00-10:30 Tiroid kanserinde sonografi temelli planlama ve postoperatif patoloji arasındaki ilişki
Seyfettin Ilgan
09:00-09:45 İnternal dozimetride temel prensip ve metodlar
Türkay Toklu

Sitolojik olarak belirsiz nodüllere yaklaşım
Banu Bilezikçi

09:45-10:30 İnternal dozimetrinin klinik uygulamaları
Nalan Selçuk
10:30-11:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
11:-00-12:30  READ WITH THE EXPERT: SPECT/CT
(İNTERAKTİF OTURUM)
11:00-12:30 KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER 11:00-12:30 SÖZEL BİLDİRİLER 6
11:00-12:30 SPECT/CT in musculoskletal disease and SPECT/CT in non-skeletal cinical entities
Simin Dadparvar
 
11:00-11:30 Hasta seçimi ve ön değerlendirme
Zeynep Gözde Özkan
11:30-12:00 

HOLMiYUM-166 Mikroküre Tedavisi
Marnix G.E.H. Lam 

12:00-12:30

Hepatosellüler kanserde sistemik tedavinin rolü
Bülent Karabulut

12:30-14:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
14:00-15:30 PANEL: RADYOFARMASÖTİKLER VE RUHSATLANDIRMA 14:00-15:30  UZMANI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRME (İNTERAKTİF OTURUM): NÜKLEER KARDİYOLOJİ 14:00-15:30       SÖZEL BİLDİRİLER 7     
14:00-14:20 Radyofarmasötikler ve ruhsatlandırma
Yekta Özer
14:00-15:30 Olgularla MPS
Fevziye Canbaz 
Emre Entok
14:20-14:40 Nükleer Tıp Anabilim Dalı Bakışı
Özlem Küçük
14:40-15:00 TICK Bakışı
Birsel Subaşı
15:00-15:20 Endüstrinin Bakışı
Gülden Mercanoğlu
15:20-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
16:00-16:30  ÖDÜL TÖRENİ         
16:30-17:00  AKILLI İLAÇ KULLANIMI
Tevfik Fikret Çermik
       
17:00-18:00 GENEL KURUL        
18:00-19:00  YÖNETİM VE DENETLEME KURULU SEÇİMİ         

 

15 NİSAN PAZAR
15 NİSAN PAZAR  15 NİSAN PAZAR
 07:30-09:00 SALON A 

Endokrin  ÇG toplantısı

 07:30-09:00 SALON C

Kardiyoloji ÇG toplantısı

 07:30-09:00  SALON 1

Onkoloji ÇG toplantısı

07:30-09:00 
SALON 2
Nefroüroloji / Pediatri ÇG toplantısı
 07:30-09:00 SALON B

Kemik dansitomentrisi ÇG toplantısı

 07:30-09:00 
SALON D
Klinik öncesi görüntüleme ÇG toplantısı
  07:30-09:00 SALON 3

Nöropsikiyatr ÇG toplantısı

07:30-09:00  SALON 4

Rayofarmasi ÇG toplantısı

 07:30-09:00 SALON E

Radyasyon güvenliği ve kalite ÇG toplantısı

   07:30-09:00 SALON 5

Teranostik ÇG toplantısı

 

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SGO01

PRİMER HİPERPARATİROİDİ HASTALARINDA HİPERFONKSİYONE PARATİROİD BEZİNİN LOKALİZASYONUNDA 18F-KOLİN PET/BT’NİN ROLÜ VE TC-99M MIBI SPECT/BT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Mine Araz, Çiğdem Soydal, Elgin Özkan, Kemal Metin Kır, Erkan İbiş, Sevim Güllü, Murat Faik Erdoğan , Rıfat Emral, Özlem N. Küçük

SGO02

PSMA PET/BT SUVMAKS DEĞERLERİ KLİNİK OLARAK ÖNEMLİ PROSTAT KANSERİNİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?

Onur Erdem Şahin, Elife Akgün, Emre Demirci, Mehmet Hamza Gültekin, Tünkut Doğanca, Mustafa Bilal Tuna, Can Öbek, Mert Kılıç, Tarık Esen, Ali Rıza Kural, Levent Kabasakal

SGO03

GLEASON SKOR 3+3=6 OLAN PROSTAT KANSERİNDE GA68-PSMA PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİNİN KATKISI

Onur Erdem Şahin, Seçkin Bilgiç, Sait Sağer, Burak Akovalı, Elife Akgün, Rabia Lebriz Uslu-beşli, Sertaç Asa, Seyed Baresh Razavi Khosroshahi, Aslan Aygün, Emre Karayel, Hüseyin Pehlivanoğlu, Haluk Burçak Sayman, Kerim Sönmezoğlu

SGO04

LU-177 SSRT TEDAVİSİNİN HASTA, ORGAN VE LEZYON BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşegül Aksu, Erhan Eröz, Recep Bekiş

SGO05

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE ADENOZİN İLE YAPILAN FARMAKOLOJİK STRES TESTİNİN TANI DOĞRULUĞUNDAKİ YERİ

Seyit Ahmet Ertürk, Zekiye Hasbek, Ali Çakmakcılar, İbrahim Gül, Ahmet Yılmaz

SGO06

BİYOKİMYASAL REKÜRRENS SAPTANAN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA GA-68 PSMA PET/BT BULGULARININ SERUM PSA DÜZEYİ VE GLEASON GRADE GRUP İLE İLİŞKİSİ

İpek Öztürk, Gülin Uçmak, Burcu Esen Akkaş, Bedriye Büşra Demirel

SSO01

KOLOREKTAL KANSERLERDE HİPOKSİYLE İNDÜKLENEN FAKTÖR-1 α İLE 18F-FDG PET/BT PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seyit Ahmet Ertürk, Zekiye Hasbek, Hatice Özer, Eda Erdiş, Birsen Yücel, Esra Çiftçi, Ali Çakmakcılar

SSO02

LU-177 DOTATATE TEDAVİSİNDE GFR VE BÖBREK RADYASYON DOZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bilal Kovan, Zeynep Gözde Özkan, Ebru Yılmaz, Fikret Büyükkaya, Leyla Poyraz, Bayram Demir, Cüneyt Türkmen, Ayşe Mudun

SSO03

İYİ DİFFERENSİYE DÜŞÜK RİSKLİ TİROİT KANSERİ (İDTK) HASTALARINDA HEDEF DOKU RADYASYON DOZU İLE ABLASYON TEDAVİSİ: PROSPEKTİF, RANDOMİZE, GÖZLEMSEL KLİNİK ÇALIŞMA

Nalan Selçuk, Nami Yeyin, Türkay Toklu, Reşit Akyel, Onur Erdem Şahin, Adil Boz, Fuat Yapar, Levent Kabasakal

 SSO04

SPECT-BT ATENÜASYON DÜZELTMEDE KEV, MAS DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE CT DOZLARI

Haitice Kovan, Bilal Kovan, Mehmet Mülazımoğlu, Füsun Çetin 

SB011

PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PROSTAT LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 68GA-PSMA PET/BT İLE 68GA-PSMA PET/MR VE BİPARAMETRİK MR GÖRÜNTÜLEMENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Lebriz Uslu Beşli, Sertaç Asa, Barış Bakır, Haluk Burçak Sayman, Kerim Sönmezoğlu

SB012

PROSTAT ADENOKANSERLİ HASTALARIN PRİMER EVRELEMESİNDE GLEASON GRADE VE SERUM PSA DEĞERLERİ İLE GA-68 PSMA PET/BT BULGULARININ KORELASYONU

İpek Öztürk, Gülin Uçmak, Burcu Esen Akkaş, Bedriye Büşra Demirel

SB013

PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA PELVİK LEZYONLARIN AYRIMINDA 68GA-PSMA I&T PET/BT İLE ERKEN GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMİ

Filiz Özülker

SB014

GA-68 PSMA PET/BT ÇALIŞMALARINDA PAROTİS BEZİNDE EKSTERNAL DOZ ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ : ÖN SONUÇLAR

Nurcan Edis, Merve Cinoğlu, Müge Öner Tamam

SB015

PROSTAT KANSERİNİN GA-68 PSMA PET /BT İLE PRİMER EVRELEMESİNDE SEMİNAL VESİKÜL TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sümeyye Alkan, Hanife Aslı Ayan Eke, Bengül Günalp

SB016

GA68-DOTA-PEPTİD PET/BT’DE SAPTANAN SEREBRAL-SEREBELLAR TUTULUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müge Nur Karabacak, Duygu Has Şimşek, Ebru Yılmaz, Cüneyt Türkmen, Işık Adalet, Ayşe Mudun

SB017

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ NÜKSÜ VEYA METASTAZI SAPTANMASINDA F-18 DOPA VE GA-68 DOTATATE’İN KARŞILAŞTIRILMASI

Sertaç Asa, Kerim Sönmezoğlu, Elife Kaymak Akgün, Seyed Baresh Razavi Khosroshah, Serkan Toksöz, Hüseyin Pehlivanoğlu, Emre Karayel, Meltem Ocak Demirci, Levent Kabasakal, Yusuf Bükey

SB018

YÜKSEK TİROGLOBÜLİN DÜZEYİNE VE NEGATİF İYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİNE SAHİP DİFERANSİYE TİROİD KANSERLİ HASTALARDA FDG-PET/BT VE GA68-DOTATATE PET/BT GÖRÜNTÜLEMENİN KLİNİK ÖNEMİ

Neşe Torun, Seval Erhamamcı, Mehmet Reyhan, Gül Nihal Nursal, Ali Fuat Yapar

 SB019

NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERİ HASTALARINDA TEDAVİYE YANITI BELİRLEMEDE PET/BT VE MEME MR IN KARŞILAŞTIRILMASI.

Aylin Fatma Karataş, Feray Aras2, İhsan Şebnem Örgüç, Teoman Coşkun, Gamze Göksel Öztürk

SB020

MEME KANSERLERİNDE, 18F-FDG PET/BT PARAMETRELERİ İLE HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ali Ozan Öner, Evrim Sürer Budak, Şenay Yıldırım, Arsenal Sezgin Alikanoğlu

SB021

PRİMER MEME KANSERLİ HASTALARDA, 18F-FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDEKİ METABOLİK PARAMETRELERİN HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE KORELASYONU

Şule Kılınç Vicdan, Elif Özdemir, Nilüfer Yıldırım, Berrak Öcal, Gül Dağlar, Sezer Kulaçoğlu, Mehmet Kılıç, Şeyda Türkölmez

SB022

TORAKS YERLEŞİMLİ TİPİK KARSİNOİD TÜMÖRLERDE SUVMEAN KULLANILABİLİR Mİ ?

Feray Aras, Cumhur Murat Tulay

SB023

KLİNİK N0 ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE (KHDAK) CERRAHİ TEDAVİ SONRASI PROGNOZUN ÖNGÖRÜLMESİNDE İNİSİYAL F-18 FDG PET/BT İLE ELDE EDİLEN METABOLİK PARAMETRELERİN DEĞERİ

Gül Ege Aktas, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Cenk Balta, Necdet Süt, Ali Sarıkaya

SB024

SOLİTER PULMONER NODÜL SAPTANAN HASTALARDA KONVANSİYONEL F-18-FDG PET/BT PARAMETRELERİNİN VE TOTAL LEZYON GLİKOLİZİSİN TANISAL ÖNEMİ

Serkan Güngör, Havva Keskin, Halil İbrahim Yakar, Ayten Güner Akbıyık, Hatice Uslu

SB025

EGFR MUTASYONU POZİTİF VE NEGATİF AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA F-18 FDG PET/BT İLE PLEVRAL TUTULUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Ogün Bülbül, Murat Aysin, Recep Bekiş

SB026

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA PET METABOLİK PARAMETRELERİ VE TÜMÖR MAD2 OVEREKSPRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Güler Silov, Seyhan Karaçavuş, Eser Kaya, Hümeyra Gencer, Arzu Taşdemir

SB027

HEPATOSELLÜLER KANSER OLGULARINDA DUAL FAZ FDG PET/BT GÖRÜNTÜLEME

Kevser Öksüzoğlu, Tunç Öneş, Salih Özgüven, Sabahat İnanır, Halil Turgut Turoğlu, Tanju Yusuf Erdil

SB028

KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA METABOLİK TÜMÖR VOLÜMÜ VE PROGNOSTİK HEMATOLOJİK PARAMETRELER ARASINDAKİ KORELASYON

Arzu Cengiz, Yakup Yürekli

SB029

MEME KANSERLİ HASTALARDA SPECT/BT İLE SENTİNEL LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİ VE İNTRAOPERATİF GAMA PROB UYGULAMASI:KEAH DENEYİMİMİZ

Hümeyra Gençer, Saliha Karagöz Eren, Güler Silov, Seyhan Karaçavuş

SB030

NON-HODGKİN LENFOMA TANILI PEDİATRİK HASTALARDA FDG PET-BT İLE TEDAVİ YANITI DEĞERLENDİRMESİNDE DEAUVİLLE SKORLAMA YÖNTEMİNİN OKUYUCULAR ARASINDAKİ TUTARLILIĞI VE QPET DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Tuğçe Telli, Murat Tuncel, Müzeyyen Pınar Özgen Kıratlı, Erdem Karabulut, Canan Akyüz

SB031

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ VE ENFLAMASYON TANISINDA FDG PET GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Seda Gülbahar, Ümit Özgür Akdemir, Neşe İlgin Karabacak , Lütfiye Özlem Atay

SB032

KRONİK UYKU YOKSUNLUĞUNUN SIÇANLARDA MUKOSİLİYER KLİRENS PARAMETRELERİNE ETKİLERİ: TC-99M MAA RİNOSİNTİGRAFİ ÇALIŞMASI

Fatma Cemre Sazak Kundi, Berna Okudan Tekin, Nazım Coşkun, Murat Özcan

SB033

VEZİKOÜRETRAL REFLÜSÜ OLAN HASTALARDA RENAL KORTİKAL SİNTİGRAFİ

Reyhan Köroğlu, Muhammet Aşık

SB034

PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA NÖTROFİL/LENFOSİT VE TROMBOSİT/LENFOSİT ORANLARININ KLİNİKO-PATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ

Yeşim Ceylan, Kamil Kumanlıoğlu, Aylin Oral, Yeşim Ertan, Zehra Özcan

SB035

LU-177 DOTATATE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TECRÜBESİ

Türkay Hekimsoy, Serkan İşgören, Gözde Dağlıöz Görür, Hakan Demir

SB036

LU-177 PSMA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TECRÜBESİ

Türkay Hekimsoy, Gözde Dağlıöz Görür, Serkan İşgören, Hakan Demir

SB037

PATİENT DOSİMETRY OF 177LU-DOTATATE PEPTİDE RECEPTOR RADİONUCLİDE THERAPY WİTH HİGH ACTİVİTİES

Seval Beykan, Uta Eberlein, Rudolf A. Werner, Constantin Lapa, Andreas K. Buck, Theodor Kudlich, Michael Lassmann

SB038

PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA 1. DOZ LU-177 PSMA TEDAVİSİ SONRASI PSA DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Neşe Torun

SB039

Y-90 MİKROKÜRE TEDAVİSİNDE TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türkay Toklu, Nalan Alan Selçuk, Emre Demirci, Gamze Ergiyen Buldu, Levent Kabasakal

SB040

YTTRİUM-90 RESİN MİKROKÜRELER İLE RADYOEMBOLİZASYONUN AKCİĞER KARBON MONOKSİT DİFÜZYON KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ceren Özgeengür, Tunç Öneş, Emel Eryüksel, Feyyaz Baltacıoğlu, Berrin Ceyhan, Yusuf Tanju Erdil

 SB041

Y-90 İLE İŞARETLİ MİKROKÜRELER KULLANILARAK YAPILAN TARE İŞLEMİ SIRASINDA HEPATİK ANJİOGRAFİDE SİSTİK ARTERİN GÖZLENMESİ RADYASYON KOLESİSTİTİ AÇISINDAN BİR RİSK OLUŞTURUR MU?

Nalan Alan Selçuk, O. Melih Topcuoğlu, Türkay Toklu, Emre Demirci, Gamze Ergiyen Buldu, Levent Kabasakal

SB042

SIRT’NİN KARACİĞER METASTAZI OLAN MEME KANSERİ HASTALARINDA SAĞ KALIMA ETKİSİ

Burak Akovalı, Elife Kaymak Akgün, Onur Erdem Şahin, Nami Yeyin, Mohammad Abuqbeitah, Handan Tanyıldızı, Türkay Toplu, Nalan Alan Selçuk, Levent Kabasakal

SB043

DÜŞÜK DOZ RADYOAKTİF İYOT 131 TEDAVİSİ ABLASYONDA BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR MU?

Seyed Baresh Razavi Khosroshahi, Onur Erdem Şahin, Sait Sağer, Sertaç Asa, Lebriz Uslu Beşli, Elife Akgün, Burak Akovalı, Haluk Burçak Sayman, İlhami Uslu, Kerim Sönmezoğlu

SB044

TC-99M-HYNİCTATE SİNTİGRAFİSİ İLE LU-177-DOTATATE TEDAVİSİNDE RADYASYON DOZUNUN BELİRLENMESİ

Nami Yeyin, Türkay Toklu, Aslan Aygün, Emre Karayel, Hüseyin Pehlivanoğlu, Emre Demirci, Nalan Alan Selçuk, Mustafa Demir, Levent Kabasakal

SB045

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE MEME ATENÜASYONUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR MODEL İLE TESPİTİ

Mahmut Büyükbaş, Seyhan Karaçavuş, Özgül Salor

SB046

FDG PET/BT TETKİKİ SONRASI HASTA YAKINLARI VE RADYASYON ÇALIŞANI OLMAYAN SAĞLIK PERSONELİNİN RADYASYONDAN KORUNMASI

Kezban Berberoğlu, Seyide İçme, Sibel Sayın, Abdullah Birak 

SB047

HIZLI PTH ÖLÇÜMÜ VE FROZEN İNCELEME YAPILMADAN RADYOAKTİF OKKÜLT LEZYON LOKALİZASYONU İLE MİNİMAL İNVAZİV PARATİROİDEKTOMİ: ÖĞRENME EĞRİSİNİN ETKİSİ

Lütfi Soylu, Oğuz Uğur Aydın, Seyfettin Ilgan, Serdar Özbaş, Banu Bilezikçi, Alptekin Gürsoy, Savaş Koçak 

SB048

PARATİROİD ADENOMU TESPİTİNDE TC99M MIBI DUAL FAZ PLANAR GÖRÜNTÜLEME, GEÇ FAZ SPECT/BT GÖRÜNTÜLEME VE ULTRASONOGRAFİNİN TANISAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elif Özdemir, Mustafa Genç, Uğuray Aydos, Zuhal Kandemir, Ali Abbas Tam, Nilüfer Yıldırım, Şeyda Türkölmez

SB049

PARATİROİD PATOLOJİSİ TANISINDA TC-99M MIBI SPECT/BT’NİN DEĞERİ: 5 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ

Berna Okudan Tekin, Nazım Coşkun

SB050

SPECT ÇALIŞMANIN TC-99M MIBI DUAL FAZ PARATİROİD SİNTİGRAFİSİNE KATKISI

Salih Sinan Gültekin, Derya Çayır, Mehmet Bozkurt